SPLOŠNA DOLOČILA

Splošna določila za najem in koriščenje apartmaja veljajo skupaj s hišnim redom Apartma Trobentica 28. Najemnik je seznanjen z njimi in jih sprejema, ko oddaja rezervacijo, oziroma prijavo za koriščenje apartmaja v ustni, pisni ali elektronski obliki. S splošnimi določili se lahko koristnik seznani na spletnem naslovu.

REZERVACIJA OZIROMA PRIJAVA

Stranka lahko rezervira termin oziroma odda prijavo po telefonu vsak dan od 17.00 do 19.00, na sami spletni strani ali po elektronski pošti info@apartmamoravsketoplice.si.

S plačilom rezervacije skleneta najemodajalec in najemnik pogodbeno razmerje, ki je v smislu teh splošnih pogojev obvezujoče za obe pogodbeni stranki. Najemnik mora v prijavnico (v e-mail) vpisati vse zahtevane podatke in jamčiti za njihovo verodostojnost, za kar je materialno odgovoren.

CENE

Najemodajalec objavi cenik najema na spletni strani in na pisnih ponudbah za tekoče leto v evrih. Na ceniku določi tudi čas njegove veljavnosti.

Najemodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen.

PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko koristnik odda nakazilo na transakcijski račun najemodajalca.

ODPOVED REZERVACIJE

Najemnik ima pravico do pisne ali ustne odpovedi najema apartmaja ne glede na razlog. V tem primeru ima najemodajalec pravico do povračila stroškov. Njihova višina je odvisna od časa, v katerem je najemnik podal odpoved:

  • do 30 dni pred začetkom koriščenja: 15 % cene aranžmaja;
  • od 29 do 15 dni pred začetkom koriščenja: 30 % cene aranžmaja;
  • od 14 do 8 dni pred začetkom koriščenja: 50 % cene aranžmaja;
  • od 7 dni do dneva začetka koriščenja: 100 % cene aranžmaja.

Ravno tako znašajo stroški 100 % cene aranžmaja, če najemnik predčasno zapusti apartma.

OSTALA NAVODILA

V prostore apartmaja ni dovoljeno voditi domačih živali.

V notranjih prostorih apartmaja ni dovoljeno kajenje.

Najemnik uporablja vse naprave v apartmaju v skladu z navodili za varno uporabo in skrbi za opremo kot dober gospodar. Najemnik je ob prihodu v hiško dolžan preveriti stanje objekta in inventarja, v primeru neskladja pa takoj obvestiti najemodajalca. V kolikor povzroči škodo, namerno ali iz malomarnosti, jo je dolžan povrniti.

Najemnik ob odhodu hišico pospravi in odnese svoje stvari, prav tako izprazni in hladilnik, v smetnjak vstavi čisto vrečko (le-te so že v hišici). Gostje imajo v hišici skoraj vsa čistila za čiščenje ter umivanje posode, tako za to ni potrebno skrbeti. Pred odhodom najemnik izklopi vse električne naprave (razen klimatske naprave in hladilnika) ter dobro zapre vsa polkna in okna.

Najemnik in ostali gostje v apartmaju bivajo na lastno odgovornost in za morebitne poškodbe v apartmaju, na področju kampa ali kopališča najemodajalec ne odgovarja.

Apartma se ne oddaja skupinam za organizacijo različnih zabav.

Minimalni čas najema apartmaja sta dve nočitvi.

REŠEVANJE SPOROV

V primeru povzročene škode na objektu, inventarju ali drobnem inventarju se pogodbeni stranki dogovorita o načinu poravnave škode. V kolikor sporazumni dogovor ni možen, spor rešuje pristojno sodišče.

Pravila pričnejo veljati z dnem objave in veljajo do preklica.